www.yourgps.no

Hva er et team?

En gruppe mennesker blir til et team så snart de har organisert seg for å nå et mål, å oppnå en hensikt. I boken Wisdoms of Teams skriver Katzenbach og Smith at et team er "En gruppe mennesker med komplementære ferdigheter som har forpliktet seg på en felles hensikt (misjon), felles ytelsesmål og en fremgangsmåte hvor de holder hverandre gjensidig ansvarlig".

Dette betyr at gruppemedlemmene eksplisitt klarer å definere oppgaver for seg selv, definere roller, utvile måter å kommunisere på og måter å fatte beslutninger på.

Rundt teamet er det en organisatorisk ramme som definerer teamet. Denne rammen er basert på svarene på seks grunnleggende spørsmål. Avhengig av styrken og tydeligheten i svarene vil rammen rundt teamet være tynn eller mer solid. Spørsmålene er som følger.

HVORFOR?

Hvorfor eksisterer vi? Hva er vår hensikt og overordnede mål? Hva skal vår historie være? Hvorforspørsmålet er ofte delt inn i hensikt (misjon), visjon og overordnede mål.

HVA?

Det andre spørsmålet er avhengig av svarene på spørsmål èn og dreier seg om oppgaven(e), innholdet i gruppearbeidet, agendaen og hva som er viktig.

HVORDAN?

Her handler det om metoder og retningslinjer. Hvordan har vi tenkt å arbeide for å løse våre problemer og utfordringer, bli enige om sakene og nå resultater. Samtidig må vi avklare våre sosiale spørsmål. Hvordan skal vi håndtere uenighet, arbeids- og møtefravær, forpliktelse som forsvinner og uønsket adferd.

HVEM? Spørsmål fire dreier seg om roller og de forventningene vi har til hverandre som teammedlemmer. I de fleste sosiale systemer er det formelle roller både horisontalt ogvertikalt. Det er også uformelle roller og forventninger i grupper. De vanskeligere å oppfatte og snakke om. Eller vi finner personlighetstrekk og preferanser som tydelig preger hvordan energien flyter i teamet og som ofte forklarer uenighet og konflikter.

NÅR? Det femte spørsmålet regulerer hvor mye stress vi har i teamet. Svarene på spørsmålet styrer tid- og deadlines. Når gjør vi dette og hint og for hvor lenge? Noen team og systemer er helt avhengige av komplekse planer. Alt som har med tid å gjøre er viktig for grunnleggende menneskelige behov som tillit og opplevelsen av varighet.

HVOR? Det siste spørsmålet dreier seg om teamets fysiske plassering. Plassen, rommet, stedet har svært stor betydning for identiteten og energien i teamet. Av og til kan det virke som det fysiske rommet er et speilbilde av teamets indre mentale rom som holder dem sammen. I virtuelle team mangler den gjenspeilende virkningen av rommet, og hver og en må lage sitt eget rom. Den organisatoriske rammen skapes og vedlikeholdes av de samtalene vi har om disse seks viktige spørsmålene.